Lawrlwythwch gopi o Gynllun Llesiant Torfaen 2018 - 2023 yma

Y Ddeddf Llesiant

Mae deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yn nodi sut y dylai gwasanaethau cyhoeddus datganoledig weithio fel cyrff corfforaethol unigol ac ar y cyd drwy Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BauGC), gyda’r nod o wella llesiant a chynaliadwyedd cymunedau ledled Cymru yn y dyfodol.

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i ni gynnal asesiad o les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar gyfer ardal Torfaen a'i chymunedau, yn ogystal ag edrych ar gyflwr llesiant y bobl yn yr ardal. Mae'r dull integredig hwn o weithio yn wahanol i ymagwedd fwy traddodiadol yn seiliedig ar anghenion trwy ystyried asedau pob un o'n cymunedau a'u cyfalaf cymdeithasol.

Mae'r ddeddfwriaeth yn nodi saith gôl i wella llesiant ledled Cymru. Gosodwyd y nodau hyn yn seiliedig ar ystod eang o dystiolaeth sy'n ymwneud ag ystod o heriau pwysig sy'n wynebu ein cymunedau ledled Cymru.

Mae hyn yn cynnwys Llywodraeth Cymru'n cynnal sgwrs eang ar lefel Cymru gyfan gydag unigolion, cymunedau a rhanddeiliaid yn y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector am y 'Cymru yr ydym am ei chael'. Rhaid i BauGC ddefnyddio'r asesiad llesiant i gynllunio sut y byddant yn gwneud y mwyaf o'u cyfraniad at y saith nod llesiant. Mae'n bwysig bod gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd a chyda phobl eraill, tuag at y nodau hyn fel y gallwn gyfrannu at les cenedlaethau'r dyfodol yn ogystal â'r cenedlaethau presennol.

Mae'r nodau yn darparu gweledigaeth a rennir ar gyfer pob corff cyhoeddus i weithio tuag atynt ac mae'n rhaid i ni adrodd am ein cyflawniadau ymhob un o'r saith nod mewn adroddiadau blynyddol; ni allwn ddewis gweithio tuag at un neu ddau o'r nodau yn unig. Gellir gweld y nodau llesiant yn fras isod, ond cyfeirir atynt trwy gydol yr asesiad.

Gall deall y berthynas rhwng nodau llesiant ein helpu i ddeall bod angen arnom y cyfuniad cywir o ddulliau i wella llesiant ac y bydd gweithredu effeithiol mewn un ardal yn creu manteision pwysig i'r nodau llesiant eraill.

Gweld Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (agor mewn ffenest newydd)

Mae Asesiad Lles Torfaen