Lawrlwythwch gopi o Gynllun Llesiant Torfaen 2018 - 2023 yma

Amcanion

Yn seiliedig ar yr wybodaeth a gasglwyd gennym yn yr asesiad a gan y cyhoedd, y dadansoddiad a wnaed hyd yn hyn a'r wybodaeth arbenigol sydd gan swyddogion gwasanaethau cyhoeddus, yr amcanion sy'n dod i'r amlwg yw:

  1. Datblygu rhwydwaith swyddogaethol, gysylltiedig o ardaloedd naturiol sy'n cefnogi anghenion llesiant poblogaethau lleol yn awr ac yn y dyfodol
  2. Datblygu ymatebion addasu a lliniaru i effeithiau newid hinsawdd
  3. Rhoi'r dechrau gorau posibl ym mywyd i blant a phobl ifanc
  4. Atal neu gyfyngu ar effaith cyflyrau iechyd cronig trwy gefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio'n dda
  5. Taclo patrymau tlodi rhwng y cenedlaethau a datblygu gwytnwch economaidd
  6. Gwella sgiliau lleol trwy gynllunio'r gweithlu, hyfforddiant, prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli
  7. Creu cymunedau diogel, hyderus a hyrwyddo cydlyniant cymunedol

Mae’r cynllun llesiant yn nodi camau gweithredu lefel uchel ar gyfer yr holl amcanion hyn a hynny yn ystod y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir.