Lawrlwythwch gopi o Gynllun Llesiant Torfaen 2018 - 2023 yma

Amcanion

Yn seiliedig ar yr wybodaeth a gasglwyd gennym yn yr asesiad a gan y cyhoedd, y dadansoddiad a wnaed hyd yn hyn a'r wybodaeth arbenigol sydd gan swyddogion gwasanaethau cyhoeddus, yr amcanion sy'n dod i'r amlwg yw:

  1. Datblygu rhwydwaith o ardaloedd naturiol sydd wedi’i gysylltu ac sy’n gweithio ar lefel weithredol, sy’n cefnogi anghenion llesiant poblogaethau lleol, nawr ac yn y dyfodol
  2. Datblygu ymatebion addas a lliniaru, ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd
  3. Rhoi’r cychwyn gorau i blant a phobl ifanc mewn bywyd
  4. Cefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio’n dda
  5. Trechu patrymau tlodi ymhlith y cenedlaethau a datblygu
  6. Gwella sgiliau lleol trwy gynllunio’r gweithlu, hyfforddiant, prentisiaethau a chyfleoedd i wirfoddoli
  7. Creu cymunedau diogel, hyderus a hybu cydlyniant cymunedol

Mae’r cynllun llesiant yn nodi camau gweithredu lefel uchel ar gyfer yr holl amcanion hyn a hynny yn ystod y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir.