Lawrlwythwch gopi o Gynllun Llesiant Torfaen 2018 - 2023 yma

Cynllun Llesiant

Cadarnhaodd Asesiad o Les Torfaen rai pethau yr oeddem yn gwybod amdanynt eisoes ac amlygwyd rhai meysydd y mae angen archwilio iddynt ymhellach: Beth yw'r broblem mewn gwirionedd a sut y gallwn ni weithio gyda'n gilydd i newid neu wella'r sefyllfa.

Mae'r cynllun llesiant cyntaf hwn ar gyfer Torfaen wedi'i lunio drwy ddefnyddio gwybodaeth o'r asesiad a'r hyn y mae pobl sy'n byw a gweithio yn Nhorfaen wedi dweud wrthym.

Rydyn ni'n gwybod bod angen i ni newid sut yr ydym yn cydweithio ac rydym eisoes yn cynllunio ar gyfer hyn - i wella'n dulliau rhannu gwybodaeth, rhannu pobl, rhannu risg, fel y gallwn wneud y gorau o'r adnoddau sydd gennym ar draws ein gwasanaethau.

Gwnaethom wirio ein Cynllun drafft gyda’n dinasyddion a busnesau rhwng 16eg o Hydref 2017 a 7fed o Ionawr 2018.

Mae'r cynllun yn nodi 7 amcan llesiant, y meysydd yr ydym am weithio arnynt gyda'n gilydd a gyda chi, ein dinasyddion, i wella llesiant ar draws y fwrdeistref sirol.

Mae llawer o'r gwaith hwn yn ymwneud â'r cenedlaethau a gall gymryd 25 i 30 mlynedd ond mae angen inni ddechrau rhywle. Credwn mai'r meysydd ar gyfer camau gweithredu lefel uchel a nodir yn y cynllun yw'r ffordd ymlaen a nodwn yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arnynt yn y tymor byr, canolig a hirdymor.

Lawrlwythwch gopi o Gynllun Llesiant Torfaen 2018 - 2023 yma.​

Lawrlwythwch gopi o’r Cynllun Llesiant i Dorfaen 2018 - 2023 Hawdd ei Ddarllen yma.