Lawrlwythwch gopi o Gynllun Llesiant Torfaen 2018 - 2023 yma

Cymerwch Ran

Mae'r Fframwaith Ymgysylltu yn nodi sut yr ydym yn ymgysylltu â phobl. Mae yna amrywiaeth o ffyrdd i chi gymryd rhan, gan gynnwys; ymateb i holiaduron ymgynghori, ymuno â Phanel y Bobl a mynychu digwyddiadau.

Panel Pobl Torfaen

Panel o bobl sy'n byw yn Nhorfaen yw Panel Pobl Torfaen. Maent yn manteisio ar y cyfle i fynegi eu barn am wasanaethau cyhoeddus a bywyd yn y Fwrdeistref. I ddarganfod mwy ac i gael manylion ynghylch sut i ymuno, ewch i ardal Panel Pobl Torfaen ar y wefan.

Ymgynghoriadau Safle Cymryd Rhan

Mae Cymryd Rhan yn offeryn sy’n cael ei ddefnyddio gan aelodau’r cyhoedd i weld ac ymateb i holiaduron ymgynghori.

Fforymau

Mae nifer o fforymau yn y Fwrdeistref. Mae'r rhain yn trafod y materion sydd o'r pwys mwyaf i'w haelodau ac mae ganddynt i gyd gysylltiadau i'r sefydliadau sy'n bartneriaid i'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn ogystal â rhai grwpiau lobïo a grwpiau ymgyrch cenedlaethol a llywodraethau.

Fforymau 50+

Mae yna dri fforwm 50+ - Blaenafon, Cwmbrân a Phont-y-pŵl. Mae'r Fforymau hyn yn rhoi cyfle i bobl dros 50 oed gyfarfod, trafod a dadlau ynghylch yr holl faterion perthnasol. Ar y cyd, mae'r fforymau'n cynnig llwyfan i leisio pryderon i gynulleidfa leol a llywodraeth genedlaethol. I gael gwybod mwy am eich grŵp fforwm lleol, ewch i www.ageconnectstorfaen.org

Fforwm Pobl Ifanc Torfaen

Mae Fforwm Pobl Ifanc Torfaen yn cynnig cyfle i bobl ifanc 11 - 25 oed gymryd rhan yn y penderfyniadau a wneir yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae'r fforwm yn cwrdd ar yr ail ddydd Mercher o bob mis ac mae'n agored i bob person ifanc sy'n byw, astudio neu'n defnyddio gwasanaethau yn Nhorfaen.

I gael mwy o wybodaeth am Fforwm Pobl Ifanc Torfaen cysylltwch â Rhiannon Bennett ar 01495 766105 neu e-bostiwch rhiannon.bennett@torfaen.gov.uk

Fforwm Gofalwyr

Gwahoddir Gofalwyr Di-dâl i ymuno â'r fforwm hwn i drafod a chyfleu eu pryderon am y gefnogaeth a'r gwasanaethau a ddarperir iddynt a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt. Caiff materion a godir yn y fforwm eu bwydo'n ôl i ddarparwyr gwasanaethau i wella'r broses o gynllunio a gwella'r dulliau o ddarparu gwasanaethau.

Am ragor o wybodaeth am y Fforwm a sut i ymuno, cysylltwch â'r Uned Gomisiynu ar 01633 648357.

Eich Llais (Heddlu Gwent)

Eich Llais yw ein ffordd o ganfod a oes problemau sy’n effeithio ar eich cymuned. Wrth siarad â chi, rydym yn anelu i ganfod y materion sydd o bwys i chi.

Ni fyddwn yn gwneud hyn ar ein pen ein hunain – byddwn yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid, fel Awdurdodau Lleol.

Panel y Cleifion

Mae panel y Cleifion yn rhoi cyfle i aelodau'r gymuned roi sylwadau ar y ddarpariaeth a ddarperir ar hyn o bryd gan y gwasanaeth iechyd a chymryd rhan yn y gwaith o gynllunio gwasanaethau iechyd. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais i ddod yn aelod o banel y Cleifion, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Fforymau Tenantiaid

Mae fforymau tenantiaid yn bodoli o fewn y rhan fwyaf o sefydliadau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac maent yn cynnig cyfle i drigolion gymryd rhan a dylanwadu ar sut y mae eu landlord yn gwneud penderfyniadau.

Cysylltwch â'ch landlord yn uniongyrchol i gael gwybod mwy am eich fforwm Tenantiaid.