Lawrlwythwch gopi o Gynllun Llesiant Torfaen 2018 - 2023 yma

Pwy ydyn ni?

Yn dilyn adolygiad o'r aelodaeth a'r cylch gorchwyl yn unol â Rhan 4, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae aelodaeth y Bwrdd fel a ganlyn:

Pwy ydym ni?
EnwSefydliadSwydd
Y Cyng. Anthony Hunt - Cadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Arweinydd
Alison Ward Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Prif Weithredwr
Pippa Britton Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Representing Ann Lloyd
Geraint Evans Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol,
Dr Sarah Aitken Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cyfarwyddwr ar Iechyd y Cyhoedd
Huw Jakeway Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru Prif Swyddog Tân
Bill Purvis Cyfoeth Naturiol Cymru Rheolwr Cynllunio Adnoddau Naturiol De Cymru
Jeff Cuthbert Heddlu Gwent a’r Comisiwn Troseddu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Julian Williams Heddlu Gwent Prif Gwnstabl
Nigel Brown Llywodraeth Cymru Cynrychiolydd y Gweinidog
Diana Binding Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru Prif Weithredwr Cynorthwyol
Leeanne Plechowicz Gwasanaeth Prawf a Charchardai Ei Mawrhydi yng Nghymru Prif Weithredwr Cynorthwyol a Phennaeth Rhanbarth Gwent
Lynn Tanner MBE Cynghrair Wirfoddol Torfaen Cadeirydd
Alan Brunt Tai Cymunedol Bron Afon Prif Weithredwr
Paula Kennedy Cartrefi Melin Prif Weithredwr
Y Cyng. Stephen Brooks Cyngor Cymuned Cwmbrân Cynrychioli holl Gynghorau Cymuned a Thref yn Nhorfaen
Angharad Collins Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen Prif Weithredwr