Lawrlwythwch gopi o Gynllun Llesiant Torfaen 2018 - 2023 yma

Amdanom Ni

Sefydlwyd byrddau gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ar 1 Ebrill 2016 o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf), gan ddod â gwasanaethau cyhoeddus at ei gilydd i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardal yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn ei gwneud hi'n ofyniad statudol i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru gynnal asesiadau llesiant ar gyfer eu hardal ar gylch 5 mlynedd a defnyddio'r asesiadau hyn i ddatblygu a chyflwyno cynlluniau llesiant fydd yn cyfrannu at gyflawni 7 nod llesiant Llywodraeth Cymru. Mae mwy o wybodaeth i’w chael dan yr adrannau ar gyfer y Ddeddf Llesiant a Chynllunio ar y Cyd.

Mae gan y bwrdd bedwar sefydliad sy'n aelodau statudol (sy’n ofynnol yn ôl y Ddeddf):

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae partneriaid eraill wedi derbyn gwahoddiad ac ymuno â BGC Torfaen:

 • Heddlu Gwent
 • Comisiynydd Heddlu a Throseddau Gwent
 • Gwasanaeth Prawf a Charchardai EM
 • Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru
 • Gweinidogion Cymru
 • Tai Cymunedol Bron Afon
 • Cartrefi Melin
 • Cynghrair Wirfoddol Torfaen
 • Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen
 • Cynghorau Tref a Chymuned Torfaen

Gellir dod o hyd i restr lawn o’r aelodau ar dudalen Pwy ydym ni?.